Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 07/09/2020 - 19:00 raadzaal

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

 • .

  De heer voorzitter verzoekt de OCMW raad om agendapunt 1 van onderhavige zitting (bekrachtiging burgemeestersbesluit houdende het nemen van maatregelen voor een veilige werking van de zitting van de gemeenteraad en OCMW raad vanaf 7 september 2020 in het raam van de coronacrisis) conform artikel 23 van het decreet lokaal bestuur spoedeisend te behandelen en erover te stemmen. Het spoedeisend karakter situeert zich in het feit dat zeer recent vanuit de hogere overheid werd beslist dat hybride vergaderingen van de OCMW raad mogen plaatsvinden, dat heden 7 september 2020 bevestiging van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd ontvangen dat het lokaal bestuur kan beslissen tot hybride vergaderen middels burgemeestersbesluit te bekrachtigen door de OCMW raad, dat dit burgemeestersbesluit werd genomen op 7 september 2020, en dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur de bekrachtiging van dit burgemeestersbesluit dient te gebeuren op onderhavige OCMW raadzitting.

  De OCMW raad gaat over tot de stemming over het spoedeisend behandelen van agendapunt 1 van onderhavige OCMW raadzitting.

  Uit de stemming blijkt dat de OCMW raad unaniem akkoord gaat met de spoedeisende behandeling van betreffend agendapunt.

   

 • Zie ontwerpbeslissing.

  Voorstel vast bureau:

  Goedkeuring door de OCMW raad.

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Burger & welzijn

Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Personeel